Ineke Lautenbach

Om te lezen en te luisteren

Jaarlijkse nieuwsbrief opgeheven

Mijn jaarlijkse nieuwsbrief is opgeheven. Maar op de site publiceer ik gewoon in de eerste week van januari mijn nieuwjaarswens!

Schrijven is mijn hobby. Op deze website zijn de resultaten daarvan te lezen.
Veel plezier!


Lautenbach wapen

In het boek Lautenbach - Vier eeuwen familiegeschiedenis (door drs. Jacob Lautenbach, uitgegeven door de Stichting Jacobus Lautenbach 1537/'38-tot 1611) is de herkomst van het wapen omschreven. Onderstaande tekst is afkomstig uit dit boek.

Lautenbach wapenEerste vindplaats van het familiewapen Lautenbach was de collectie Muschart in het Centreel Bureau voor Genealogie in Den Haag. Rudolphe Theodore Muschart stelde vanaf het begin van de 20ste eeuw tot zijn overlijden in 1955 een omvangrijke heraldische collectie samen. Daarin is ook een wapen opgenomen onder de naam Lautenbag, dat hij ontleende aan aan het wapenboek van Jacob Romein uit 1753. Hij vermeldde niet wie dit wapen heeft gevoerd. De omschrijving van het wapen luidt: in blauw drie golvende zilveren dwarsbalken, met als helmteken een vlucht.

Omdat een vermelding ontbreekt omtrent de persoon die dit wapen voerde, was het op dat moment niet zeker of dit het wapen is dat Jacobus Lautenbach heeft gevoerd. Die onzekerheid verdween toen in de Grote- of Jacobijnerkerk in Leeuwarden de grafzerk van Jacobus werd 'herontdekt'. Op deze grafzerk is het door Jacobus gevoerde wapen nog slechts flauw zichtbaar, maar duidelijk genoeg om te zien dat het inderdaad om hetzelfde wapen gaat: de drie golvende dwarsbalken zijn ondanks de vernielingen in 1795 duidelijk te herkennen. Ook op de grafzerk van Jacobus' dochter Catharina is het Lautenbach-wapen weergegeven; het is daar het vrouwelijke wapen (van Catharina).

Het Lautenbach familiewapen kan worden gezien als een sprekend wapen, het wapen symboliseert de familienaam Lautenbach: de drie golvende zilveren dwarsbalken staan voor de heldere beek (Lautenbach).

Om het Lautenbach-wapen voor nu en later eenduidig vast te leggen, werd in het voorjaar van 2003 aan de Fryske Rie foar Heraldyk de vraag voorgelegd het wapen opnieuw te tekenen en te registreren. De heer Rudolf J. Broersma, tekenaar van de Fryske Rie foar Heraldyk, heeft het tekenen van het Lautenbach familiewapen voor zijn rekening genomen en de registratie heeft plaatsgevonden middels publicatie van het wapen in het Genealogysk Jierboek 2003.

Bij deze publicatie is de volgende tekst opgenomen:

'Dit wapen mei fierd wurde troch it neiteam fan Jacobus Lautenbach, berne yn 1537 of 1538 en stoarn 17 maart 1611 yn Ljouwert, trout mei Engeltje Willims Klotz. Jacobus Lautenbach wie Gerjochtskoltus fan it Frysk-Nassauske Kriigsgerjocht yn Ljouwert. Ynstjoerder: J. Lautenbach, ..., Drylst, út namme fan de 'Stichting Jacobus Lautenbach 1537/'38 tot 1611'.

Daarmee is het wapen aan de vergetelheid ontrukt en kan elke afstammeling van Jacobus Lautenbach het familiewapen voeren.

© 2004 Stichting Jacobus Lautenbach 1537/'38 tot 1611